KYOCERA 京セラ オーディオアンプ修理例
 
KYOCERA A-710KYOCERA 京セラ A-710

症状:音が出ず右側からピーと発振音が出る

修理内容:回路解析、各部電圧測定、調整、パワーアンプブロック(右側)の修復

修復作業:パワーアンプ右側(パワーアンプブロック)初段トランジスタ交換、電解コンデンサ―交換、
発振防止用コンデンサ―交換、
バイアス調整用ボリューム新品交換、バイアス再調整
メインボリュームガリ音の発生、ボリューム取り外し清掃(非分解清掃)
     
追加作業
左側放熱フィン発熱:バイアス調整不良のため再調整

サービス作業: 内部清掃、基板清掃